'Volt Rotterdam ondertekent het Regenboogakkoord

Op 9 maart 2022 vond het Regenboogdebat en de ondertekening van het Regenboogakkoord plaats in Club Haug. Twaalf partijen waren aanwezig en ondertekende het stembusakkoord. Volt Rotterdam was daar natuurlijk bij!

De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of op welke grond dan ook. De ondertekenaars spannen zich in om de volgende maatregelen voor de LHBTIQA+-gemeenschap in de komende collegeperiode uit te voeren.

Inclusief beleid
De gemeente Rotterdam voert een inclusief beleid. In het coalitieakkoord en het collegeprogramma wordt een passage opgenomen over LHBTIQA+-emancipatie. Concrete voornemens worden neergelegd in een beleidsnotitie of een actieprogramma. Het totale beschikbare budget voor LHBTIQA+-beleid blijft ieder jaar minimaal op hetzelfde niveau en wordt niet minder. Eens per jaar vindt er een tussentijdse evaluatie plaats met de ondergetekende partijen en LHBTIQA+-belangenorganisaties over de uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord.

Veiligheid
De gemeente Rotterdam zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTIQA+-personen. Het aanspreekpunt en expertiseteam Roze in Blauw bij de Regionale Eenheid Rotterdam blijft gewaarborgd. De gemeente stimuleert de aangiftebereidheid en bevordert een goede registratie van geweld en discriminatie richting LHBTIQA+-personen. De gemeente bevordert het aanstellen van vertrouwenspersonen bij bedrijven, overheden, scholen en (sport)verenigingen waar op een veilige manier melding gemaakt kan worden van misstanden en grensoverschrijdend gedrag.

Uitgaan & ontmoeting
De gemeente maakt vergunningsaanvragen voor uitgaansgelegenheden toegankelijker, zodat ook horeca, nachtclubs en sauna’s voor de LHBTIQA+-gemeenschap makkelijker te realiseren zijn. De behoefte aan mannenontmoetingsplaatsen (MOP’s) wordt door de gemeente erkend en de veiligheid op deze locaties wordt verbeterd. Tijdens de Rotterdam Pride en Roze Zaterdag wordt het centrum afgezet voor verkeer om plaats te maken voor straatfeesten, -evenementen en -activiteiten. De jaarlijkse Rotterdam Pride March loopt voortaan over de iconische Maasbruggen en de Coolsingel. We krijgen politiebegeleiding en de route wordt afgezet voor het overige verkeer.


Sport
De gemeente Rotterdam bevordert samen met sportclubs LHBTIQA+-acceptatie en een vriendelijk sportklimaat. De gemeente vraagt sportclubs naar hun antidiscriminatiebeleid, klachtenbeleid en wat zij doen om te zorgen dat LHBTIQA+ zich welkom voelen. De gemeente steunt initiatieven binnen de sport, zoals LHBTIQA+-personen die een eigen sportclub of supportersvereniging oprichten en transgender, non-binaire en intersekse personen die graag sporten met het team waarmee zij zich identificeren. Speciale aandacht wordt in Rotterdam gegeven aan LHBTIQA+-acceptatie bij voetbalclubs, waarbij topclubs zoals Feyenoord, Sparta en Excelsior het goede voorbeeld geven.

Onderwijs en jongeren
De gemeente zet zich in voor een stad waar LHBTIQA+-jongeren zich veilig en prettig voelen. De wethouder gaat in gesprek met alle scholen van Rotterdam over hoe zij een veilig en een prettig schoolklimaat realiseren voor hun LHBTIQA+-leerlingen. De gemeente ondersteunt LHBTIQA+-organisaties bij het geven van voorlichting op scholen voor leerlingen, docenten en onderwijspersoneel. De wethouder spreekt scholen aan op hun wettelijke plicht om voorlichting te geven en schakelt de onderwijsinspectie in zodra er indicaties zijn van LHBTIQA+-discriminatie bij scholengemeenschappen.

Zorg en ouderen
De gemeente Rotterdam verkent hoe zij kan bijdragen om transzorg te verbeteren en wachtlijsten te verkorten. De gemeente streeft naar het voorkomen van wachtlijsten voor soazorg en maakt soazorg laagdrempeliger, zodat iedereen zich snel kan laten testen en behandelen op soa’s. Er komen genoeg plekken bij GGD-Rotterdam-Rijnmond voor personen die willen deelnemen aan het PrEP-programma. De gemeente bevordert dat (ouderen)zorginstellingen LHBTIQA+-vriendelijke en gendersensitieve zorg aanbieden, eventueel met behulp van een Roze Loperkeurmerk.

Kwetsbare groepen
De gemeente Rotterdam zet zich in voor een omgeving waarin potentieel kwetsbare groepen in de regenbooggemeenschap zich veilig en prettig voelen; denk hierbij aan mensen van kleur, biculturele en religieuze personen, asielzoekers, ouderen, mensen met een beperking, transgender-, intersekse en bi+-personen. Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen worden ondersteund. De gemeente zorgt dat er voor dak- en thuisloze LHBTIQA+-jongeren altijd deskundige en veilige opvang beschikbaar is. De gemeente geeft het goede voorbeeld door ervoor te zorgen dat er genderneutrale toiletten zijn in Rotterdamse overheidsgebouwen.

Zichtbaarheid
De gemeente bevordert de zichtbaarheid met het hijsen van de Progress Pride Vlag op het stadhuis tijdens Rotterdam Pride, Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (17 mei) en Coming Out Dag (11 oktober). De Vlaggenparade aan de Boompjes wordt tijdens Rotterdam Pride tijdelijk vervangen door alle vlaggen van de LHBTIQA+-gemeenschap. Het regenboogzebrapad, dat is verwijderd tijdens de renovatie van de Coolsingel, komt terug op een prominente plek in het centrum van de stad. Het tijdelijke ‘Monument voor Seksuele Diversiteit’ wordt vervangen door een permanent monument; het blijft staan en wordt niet zonder overleg verwijderd.

Contactinformatie:

Luuc Dekkers
luuc.dekkers@volteuropa.org