Reactie Volt Rotterdam op Rekenkamer rapport "Thuis in Cijfers"

Volt Rotterdam heeft met belangstelling kennis genomen van de conclusies van het onafhankelijke en het wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksrapport ‘thuis in cijfers’ over het Rotterdamse woonbeleid 2015-2020 van de Rotterdamse Rekenkamer.

Wat staat er in het Rekenkamerrapport?

Het is al jaren een uitgangspunt in het Rotterdamse woonbeleid: De gemeente vindt dat er een overschot van goedkope woningen is, waardoor er een afname van goedkope woningen en een toename van middeldure- en dure woningen moet plaatsvinden om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. De rekenkamer heeft onderzocht of dit woonbeleid heeft geleid tot een beter aansluiting tussen vraag en aanbod op de Rotterdamse woningmarkt.

De Rekenkamer komt tot een aantal conclusies. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de spanning tussen vraag en aanbod voor de lage inkomensgroepen zijn toegenomen. Terwijl de verhouding tussen de inkomensgroepen de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is gebleven, is het aantal goedkope woningen flink afgenomen. Tijdens het monitoren van het beleid zijn er onvoldoende onderbouwde cijfers gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daar bovenop was de kwaliteit van de beleidsstukken die werden gepresenteerd onvoldoende. Daardoor was de gemeenteraad zeer beperkt toegerust om kaders te stellen en het beleid te controleren, een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. Ook heeft het college zijn gesprekpartners in de stad onvoldoende voorbereid en was de informatie dermate ingewikkeld om te volgen dat participatie lastig was. Tot slot concludeert de Rekenkamer dat belangrijke maatschappelijke signalen over het woonbeleid niet zijn opgepakt om de doelstellingen in het bestaande beleid aan te passen.

Helaas constateren wij dat de gemeenteraad in de afgelopen jaren onvoldoende is ingelicht door het college. Waardoor het moeilijk werd om toezicht te houden op het woonbeleid en de gemeenteraad de controlerende taak niet goed kon uitvoeren. Ook zijn de cijfers die zijn gepresenteerd ter onderbouwing van het woonbeleid onvolledig en gekleurd.

Wat vindt Volt ?

Volt staat voor een transparante overheid waarin de gemeenteraad en de coalitie samenwerken aan de uitdagingen en mogelijkheden in de stad. De Rotterdamse woningmarkt zit vast. Rotterdam is een thuis zonder huizen geworden. Het woonbeleid van Volt staat voor een groter aanbod in het middensegment, om doorstroming te stimuleren. Tegelijkertijd moeten er voldoende betaalbare en sociale woningen beschikbaar blijven. Zodat niemand zijn huis, wijk of zelfs stad uit moet, omdat wonen onbetaalbaar is geworden. Daarmee zorgen we met concrete en creatieve oplossingen voor een tijdelijke woningvoorraad en ruimte voor alternatieve woonvormen. Volt Rotterdam zal zich de komende jaren inzetten voor een balans in de Rotterdamse woningvoorraad en wil daarnaast woonsegregatie terugdringen. Het Rotterdamse woonbeleid is het fundament voor ontmoeting, het leren kennen van divers Rotterdam en zo het wegnemen van vooroordelen en vooronderstellingen. We gaan voor een woonbare, betaalbare en tolerante stad, waar veel aandacht is voor duurzaam en klimaatbestendig wonen in een groene, leefbare omgeving.

"Rotterdam is een thuis zonder huizen geworden."


Welke oplossingen ziet Volt Rotterdam voor een betere balans op de woningmarkt?

Volt Rotterdam wenst volledige transparantie van het college en een houding van constructieve samenwerking met de gehele gemeenteraad. Hier past constante reflectie en verantwoording op het gevoerde en toekomstige beleid. We adviseren dat er vanuit het college een plan van aanpak gecreëerd wordt om ervoor te zorgen dat de raad in de toekomst tijdig en volledig wordt geïnformeerd. Daarnaast willen we inzicht krijgen in wat het daadwerkelijke woningaanbod in Rotterdam is en willen we dat de gemeente lange termijn afspraken maakt voor het langdurig behoud van betaalbare woningen in het sociale en middensegment bij nieuwe projecten. Hierbij moeten we goed aansluiten bij de behoeften van de Rotterdammer en ruimte geven aan creatieve en nieuwe woonvormen. Duurzaamheid, innovatie en circulariteit van materiaal moeten hier onderdeel van zijn. Tot slot willen we dat bij participatieprocessen alle partijen goed worden voorbereid, tijdig worden meegenomen en volledig worden geïnformeerd.

Contactinformatie:

Hilgo Wempe

hilgo.wempe@volteuropa.org