'Volt Rotterdam ondertekent het stembusakkoord antracismeā€™

Op 13 maart 2022 vond de ondertekening van het stembusakkoord antiracisme plaats. Imane Elfilali, lijstrekker van Volt Rotterdam, met diverse vrijwilligers was daarbij om namens Volt de ondertekening te doen. Ook GL, PvdA, Denk, BIJ1, PvdD, 50+ en Socialisten010 waren daarbij. Hieronder vind je de tekst van het akkoord.

Rotterdam, de internationale havenstad met meer dan 170 nationaliteiten, staat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Met een opmars van extreemrechts en een groeiende behoefte van veel Rotterdammers aan een gezamenlijke vuist tegen racisme en discriminatie, hebben we een belangrijke keuze op 16 maart. Een keuze tussen leugenachtige verhalen van verdachtmaking van mensen van kleur en andere vormen van discriminatie, of partijen die samen kiezen om op te komen voor de mensen die hierdoor in gevaar worden gebracht. Na jarenlange inzet hebben we enige vooruitgang gezien; een platform tegen arbeidsdiscriminatie, een stadsmarinier anti-discriminatie en een intensivering van het bestaande anti-racismeplan, Rotterdam tegen Racisme, als antwoord op de groeiende BLM-beweging. We moeten erkennen dat onze stad nog steeds beĆÆnvloed wordt door ons koloniale verleden. Racisme heeft diepe wortels in onze maatschappij en treft bepaalde groepen zoals vrouwen, LHBTQIA+ personen van kleur en mensen van kleur met een beperking extra hard. Racisme en discriminatie beperken zich niet tot een politieke beweging en werkt vaak in samenspel met andere vormen van haat zoals seksisme, LHBTQIA+ haat en validisme. Alleen als we racisme als deel van onze geschiedenis erkennen en mensen die ervaring hebben met racisme en discriminatie sleutelrollen krijgen bij beleidskeuzes, kan de wortel van het probleem worden tegengegaan. Daarom moeten we samenwerken en blijven doorpakken.

Wie van Rotterdam houdt, kijkt niet langer weg. Met dit stembusakkoord slaat de lokale Rotterdamse politiek de handen ineen om de stad een belofte te doen: wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat in Rotterdam niemand wordt uitgesloten op basis van hun huidskleur, geloof of afkomst. Samen maken we een vuist tegen discriminatie!

"Volt Rotterdam wil dat we opstaan tegen racisme en werken aan een inclusieve samenleving"

De gemeente

1. De gemeente introduceert een vernieuwd plan om racisme en discriminatie uit haar beleid en organisatorische structuren te bannen. Het gebruik van risicoclassificatiemodellen wordt grondig onderzocht om etnisch profileren te voorkomen. Het tegengaan van etnisch profileren bij de Rotterdamse politie is een prioriteit binnen het Rotterdamse veiligheidsbeleid.

2. Binnen het sociaal domein is het tegengaan van racisme en discriminatie een belangrijke pijler voor de gemeente. Zowel bestaand als nieuw beleid wordt hier altijd op getoetst. Dit wordt altijd gedaan in samenwerking met mensen die racisme en discriminatie zelf hebben ervaren.

3. De gemeente evalueert elk half jaar, via extern, onafhankelijk onderzoek of er binnen haar organisatie sprake is van racisme of discriminatie. Daarnaast organiseert zij elk kwartaal een overleg over de beleving van inclusiviteit binnen de gemeente.

4. De gemeente Rotterdam en haar werknemers moeten een afspiegeling zijn van de samenleving. Er wordt onderzocht hoe de organisatie inclusiever en diverser kan. De gemeente kan dit waarmaken door bijvoorbeeld actief te werven en quota in te stellen in iedere laag van de organisatie.

Veiligheid

5. Elke Rotterdammer moet zich veilig voelen op straat, ook tegenover de politie zelf. De burgemeester neemt een actieve rol in het tegengaan van discriminatie vanuit het Rotterdamse politiekorps. Registratie van politiecontroles, bodycams en trainingen over antiracisme en vooroordelen worden ingesteld om hier stappen in te maken. Ook binnen het korps moet het veiligheidsgevoel omhoog: klokkenluiders die instanties van racisme en discriminatie aankaarten, worden beter beschermd.

6. De gemeente stelt een onafhankelijke tuchtcommissie in om politieagenten verantwoordelijk te houden voor ongewenst gedrag, geweld en discriminatie.

7. De gemeente moet energie steken in de verbetering van het vertrouwen in de aanpak van racisme en discriminatie bij de burger. De meldingsbereidheid moet omhoog. De gemeente doet dit door meldingsmogelijkheden laagdrempeliger en veiliger te maken en adequate opvolging te waarborgen. Hierbij schenkt de gemeente extra aandacht aan vrouwen, mensen van kleur, sekswerkers en ongedocumenteerden. We gaan in toenemende mate over tot het actief opsporen en strafrechtelijk vervolgen van personen en organisaties die zich schuldig maken aan racistische of discriminatoire praktijken.

8. Het antidiscriminatiebureau in Rotterdam moet van gemeente Rotterdam meer middelen ontvangen om alle meldingen te behandelen, actief onderzoek te doen naar racisme in de stad en andere organisaties te kunnen stimuleren om zelf actie te ondernemen om racisme en discriminatie tegen te gaan.

9. Synagogen, tempels, kerken en moskeeƫn worden, samen met het Rotterdamse antidiscriminatiebureau, actief betrokken bij Rotterdamse plannen tegen islamofobie, antisemitisme en andere vormen van religieuze discriminatie.

Werk en onderwijs

10. De gemeente ondersteunt Rotterdamse scholen in het diverser maken en dekoloniseren van hun curriculum. Het perspectief van mensen van kleur krijgt hier een centralere rol. Rotterdamse leerlingen krijgen betere kennis mee over het koloniale verleden van Nederland en de rol van Rotterdam hierin.

11. De gemeente verleent geen subsidies en gemeentelijke vergunningen aan (leer)bedrijven, makelaars, uitzendbureaus en andere bedrijven of organisaties waar discriminatoire praktijken zijn vastgesteld. Leerbedrijven die zich schuldig maken aan stagediscriminatie krijgen geen stagiaires meer toegewezen. De gemeente voert een Rotterdams keurmerk in voor bedrijven die actief bijdragen aan een veilige en inclusieve omgeving.

12. We sluiten, als gevolg van dit stembusakkoord, een antidiscriminatiepact met bedrijven, organisaties en verenigingen in de stad. Het nieuwe college ondertekent dit ook, als belofte aan die mensen die een veilig bestaan in deze stad wensen. De gemeente stopt subsidiƫring van en samenwerking met bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie, racisme en het schenden van mensenrechten.

Woonbeleid

13. De toepassing van de Rotterdamwet wordt afgeschaft. Deze wet discrimineert op basis van sociaaleconomische status en indirect op etniciteit. Ook gebruikt de gemeente de Leefbarometer niet langer als maatstaaf van succes van een wijk.

14. Het wijkenbeleid 'wijken in balans' zal worden veranderd in een eerlijk beleid van wijken voor iedereen. Wij willen dat er in mensen en in hun leefomgeving geĆÆnvesteerd wordt. Zo gaan we gentrificatie juist tegen en zorgen we voor het recht op wonen voor iedereen. Traditionele, diverse volkswijken moeten vanwege het enkele feit dat ze voornamelijk bestaan uit sociale huurwoningen geen risico lopen om gesloopt te worden.

Contactinformatie:

Imane Elfilali
imane.elfilali@volteuropa.org